მოგესალმებით

Microorganisms and enzymes play an increasing global role in the industry, agriculture, and human health improvement. “LACCASE” Ltd goal is to harness biocatalysts potential and contribute toovercoming challenges such as climate change, environmental pollution, depletion of natural resources, energy, and food shortages.

Founded by a group of scientists, the company performs R&D focusing onboth fundamental and applied research in the physiology, biochemistry, and biotechnology ofmicroorganisms using them as microbial cell factories for the efficient bioconversion of a wide range ofrenewable plant raw materials into various value-added products.

ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

ყოველდღიურად იზრდება მიკროორგანიზმებისა და მათგან მიღებული ფერმენტებიგლობალურ როლი ინდუსტრიაში, სოფლის მეურნეობაში და ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების პეროცესებში. შპს "LACCASE"-ს მიზანია გამოიყენოს მიკროორგანიზმებისა და ფერმენტების, როგორც ბიოკატალიზატორების პოტენციალი და ხელი შეუწყოს ისეთი გამოწვევების დაძლევას, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება, გარემოს დაბინძურება, ბუნებრივი რესურსების ამოწურვა, ენერგიისა და საკვების დეფიციტი.

მეცნიერთა ჯგუფის მიერ დაარსებული კომპანია ახორციელებს კვლევას და განვითარებას, რომელიც ფოკუსირებულია მიკროორგანიზმების ფიზიოლოგიის, ბიოქიმისა და ბიოტექნოლოგიის როგორც ფუნდამენტურ, აგრეთვე გამოყენებით კვლევებზე რათა გამოყენებულ იქნას მიკროორგანიზმების მიერ მცენარეული ნედლეულის ფართო სპექტრის ეფექტური ბიოკონვერსიის პოტენციალი   სხვადასხვა დამატებითი ღირებულების პროდუქტების მისაღებად. შესაბამისად, სამეცნიერო წრეებში და კომპანიებში ბიოტექნოლოგიური გამოყენებისათვის საჭირო სხვადასხვა პროდუქტების წარმოების პარალელურად, კომპანია იყენებს თავის გამოცდილებას მომხმარებლებისთვის ტექნოლოგიური სერვისების უზრუნველსაყოფად.

LACCASE Ltd

სერვისები

LACCASE Ltd

LACCASE Ltd

პროდუქცია